Dokumenty do pobrania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Zawartość stron

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020


Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014 – 2020 (z dnia 24 marca 2016) - obowiązujący
 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014 – 2020 (z dnia 2 lipca 2015) - nie obowiązuje

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014 – 2020 (z dnia 27 marca 2015) - nie obowiązuje
  Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 – 2020 ( z dnia 31 marca 2015)

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020 z dnia (30 kwietnia 2015) Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji (z dnia 9 lipca 2015) - obowiązujący
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014 – 2020 (z dnia 8 maja 2015)
 

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych (z dnia 8 maja 2015)

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Plan ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 obowiązujący od dnia 27 kwietnia 2015 r.

Podręcznikiem Beneficjenta SL2014 z 10.07.2015 r. - nie obowiązuje

Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 1.5 - wersja obowiązująca


Strategia komunikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z dnia 27 maja 2015 r.

Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020  z dnia 20 lipca 2015 r.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r.

Wytyczne w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r.

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r.

Procedura odwoławcza w ramach PO WER - wersja nieaktualna

Podręcznik stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę